लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया

बर्दिया अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाई तथा अस्पतालबाट प्रदन गरिने निशुल्क सेवाको दोश्रो चौमासिक समिक्षा