लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
लुम्बिनी प्रदेश सरकार करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि , २०८०

लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिप्रदेश ) को बैठक 2080/01/26 बाट स्वीकृत भएको “करार कर्मचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०” सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गररएको छ । करार कमाचारी व्यवस्थापन कायाववतध २०८० !