लुम्बिनी प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
बर्दिया अस्पताल
गुलरिया , बर्दिया
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सह-भुक्तानी लागू गर्ने सम्बन्धमा सूचना
Image Image

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सह-भुक्तानी लागू गर्ने सम्बन्धमा सूचना Copayment_Start_Hf_Circular_Letter_Jan14_2024 Notice सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सह-भुक्तानी लागू गर्ने सम्बन्धमा सूचना