logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

क्षयरोग र कुष्ठ रोगी बिरामीहरुलाई निःशुल्क चेक अप र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ। प्रयोगशाला परीक्षणहरू र उचित औषधि मार्फत रोगको पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित गरिन्छ।