logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

बर्दिया अस्पतालमा अप-टु-डेट एक्स-रे मेशिन छ र हात, खुट्टा, छाती र शरीरका लागि सेवा प्रदान गर्दछ।