logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

रगत, मूत्र, मल र शुक्राणु परीक्षण प्रयोगशालामा प्रक्रियाको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ।