logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

नेपाल सरकारले तोकेका लक्षित वर्गहरुलाइ आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ निःशुल्क सेवा प्रदान गरिने