logo

Lumbini Province Government
Ministry of Health
Directorate of Health
Bardiya Hospital
Gulariya, Bardiya

विमित सेवाग्राहीहरुलाई अस्पतालमा उपलब्ध भएका सेवाहरु स्वास्थ्य विमाको दायरामा रहि निशुल्क सेवा प्रदान गरिने